Polityka prywatności i pliki cookies

 

1.              Wprowadzenie i Zakres

1.1.        All For Home spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, pod adresem 28 Czerwca 1956r nr 406 / 2.14 , 61 -441 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,VIII Wydział Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:0000365899, NIP: 7831662670, REGON: 301556983 (zwana dalej „Spółką” lub „Administratorem”), właściciel wyłącznych praw do Gry, szanuje prawo Użytkowników do poufności Informacji Osobowych. Spółka rozumie znaczenie ochrony informacji otrzymanych od użytkowników. Spółka akceptuje niniejszą Politykę Prywatności oraz plików Cookies (zwaną dalej ”Polityka”) w celu informowania Użytkowników o zbieraniu i wykorzystywaniu ich Informacji Osobowych.

1.2.        Polityka określa warunki, procedury, cele zbierania, używania, przetwarzania, przechowywania, ujawniania, przekazywania oraz usuwania Informacji Osobowych Użytkownika, jak również warunki ochrony Informacji Osobowych Użytkownika. Polityka wyjaśnia, w jaki sposób Użytkownik może przeglądać, aktualizować oraz żądać usunięcia Informacji Osobowych w sposób zgodny z Obowiązującym Prawem. Polityka ta określa także warunki, procedury i cele korzystania i przechowywania plików cookie przez Administratora.

1.3.        Umowa licencyjna dla użytkownika końcowego (zwana dalej „Umową” lub „Regulaminem”), Zasady Gry oraz inne dokumenty opublikowane w Grze oraz Usługach powiązanych z Grą, stanowią integralną część niniejszej Polityki. Z kolei niniejsza Polityka stanowi integralną część Umowy oraz innych dokumentów, związanych z Grą i usługami powiązanymi z grą.

1.4.        Przed korzystaniem z Gry oraz z jej Zasobów Online wymagane jest wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności przy bezwarunkowej akceptacji wszystkich jej warunków. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, ale brak takiej zgody uniemożliwia Spółce świadczenie Usługi.

2.              Definicje

2.1.        Wszelkie określenia pisane wielką literą, a zawarte w niniejszym dokumencie, mają takie samo znaczenie jakie otrzymały w Regulaminie.

3.              Zobowiązania

3.1.        Spółka jest zobowiązana do poszanowania prywatności Użytkownika poprzez przestrzeganie wszystkich obowiązujących przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych, ustanowionych na mocy Obowiązującego Prawa. Spółka zapewnia, że ​​dane osobowe Użytkownika są przetwarzane w sposób uczciwy, zgodnie z prawem i dobrymi praktykami oraz że gromadzone są wyłącznie w celach, które są znane i zaakceptowane przez Użytkownika, w momencie kiedy podejmie on decyzję odnośnie korzystania z Oprogramowania, Gry oraz Strony internetowej.

3.2.        Spółka zapewnia, że dokłada najwyższej staranności abydane osobowe w każdym czasie były:

3.3.        przetwarzane zgodnie z prawami Użytkownika;

3.4.        przetwarzane rzetelnie i legalnie;

3.5.        uzyskane tylko dla określonego celu zgodnego z prawem;

3.6.        odpowiednie, właściwe i nie wykraczające poza cel ich gromadzenia;

3.7.        dokładne i zaktualizowane;

3.8.        przechowywane w sposób bezpieczny;

3.9.        przechowywane nie dłużej, niż jest to konieczne w celu ich gromadzenia;

3.10.     nie przekazywane do jurysdykcji, które nie zapewniają odpowiedniej ochrony Danych Osobowych;

3.11.     aby znajdowały zastosowanie wyłącznie w celach tu określonych.

3.12.     Informacje Osobowe otrzymane przez Spółkę mogą być udostępniane wyłącznie pracownikom i przedstawicielom Spółki, jak również podmiotom powiązanym ze Spółką, będących w posiadaniu odpowiedniego zezwolenia. Wszystkie osoby, mające dostęp do tego typu Informacji Osobowych, są zobowiązane do przestrzegania warunków niniejszej Polityki i na mocy swojej umowy o pracę lub innej umowy, do zachowania takich informacji w ścisłej tajemnicy, nawet po ustaniu stosunku zatrudnienia w Spółce.

3.13.     Spółka zobowiązała się do podjęcia wszelkich możliwych środków organizacyjnych i technicznych w celu ochrony Informacji Osobowych Użytkownika przed nielegalnym lub przypadkowym dostępem, zniszczeniem, zmianą, blokowaniem, kopiowaniem, rozpowszechnianiem, jak i przed pozostałymi nielegalnymi działaniami osób trzecich.

3.14.     Spółka przyjęła najlepsze praktyki z zakresu zasad ochrony poczty elektronicznej w komunikacji z Użytkownikiem oraz ochrony wszystkich sposobów komunikacji, których podjęcie może się okazać czasami konieczne.

3.15.     Przepisy dotyczące ochrony danych osobowych mogą być różne w różnych krajach. Spółka będzie dążyć do przestrzegania warunków niniejszej Polityki w jak najwyższym stopniu oraz będzie chronić Informacje Osobowe Użytkownika w jak najwyższym stopniu, bez względu na to, gdzie zostały one zebrane lub jak zostały przekazane.

3.16.     Spółka może przekazać Informacje Osobowe do państw trzecich, jeśli państwo trzecie posiada odpowiedni poziom ochrony Informacji Osobowych lub, jeśli transfer taki jest konieczny celem zawarcia lub wykonania Umowy lub innego kontraktu w interesie Użytkownika, lub jeżeli Spółka zapewnia odpowiednie gwarancje w zakresie ochrony Informacji Osobowych.

4.              Gromadzenie danych osobowych

4.1.        Administrator ma prawo zażądać od Użytkownika informacji w celu umożliwienia korzystania z Gry, które mogą obejmować informacje dostarczone w trakcie wypełniania specjalnych formularzy w Grze i Usługach powiązanych z Grą, w tym informacji przekazanych podczas rejestracji, publikacji materiałów i zapytań w odniesieniu do innych usług, w tym e-maili, adresu IP, numeru telefonu, danych identyfikacyjnych (ID) w portalach społecznościowych, nazwy użytkownika, hasła i pozostałych informacji.

4.2.        Jeżeli Użytkownik rozpoczyna korespondencję z Administratorem lub raportuje problemy z Grą lub Usługami powiązanymi z Grą, wówczas Administrator ma prawo do przechowywania tego typu korespondencji.

4.3.        Administrator może zwrócić się do Użytkownika, aby ten wziął udział w ankietach i poprosić o podanie określonych informacji w trakcie przeprowadzania tych ankiet, jednak nie jest to procedura obowiązkowa i każdy Użytkownik może odmówić wzięcia udziału.

4.4.        Administrator może gromadzić i przetwarzać szczegóły transakcji i danych płatniczych Użytkownika, jeśli Użytkownik skorzysta z jakiejkolwiek Płatnej Usługi.

4.5.        Przeglądarka Użytkownika lub program klienta mogą przekazywać pewne informacje o szczegółach odwiedzin na stronach internetowych Gry i Usług powiązanych z Grą, w tym informacje o ruchu, rejestrach zdarzeń, danych odnośnie geolokalizacjiurządzenia Użytkownika i jego możliwości, oraz inne informacje. Użytkownik akceptuje niniejszym, że Administrator może wykorzystywać te informacje do celów oraz w trybie określonym w niniejszej Polityce.

4.6.        Administrator może zażądać innych informacji od Użytkownika, takich jak płeć, wiek, data urodzenia, preferencje związane z grami – w celu świadczenia Usług powiązanych z Grą.

4.7.        Administrator może zbierać, przetwarzać i wykorzystywać inne informacje, sprecyzowane w Umowie, oraz wszelkie te dokumenty, które stanowią integralną część Regulaminu.

5.              Zgoda Użytkownika

5.1.        Jeśli w formularzu rejestracyjnym Usług Płatnych lub w innym formularzu rejestracyjnym, wykorzystywanym w Grze lub Usługach powiązanych z Grą, Użytkownik dostarczy jakichkolwiek Informacji Osobowychi wyrazi swoją bezpośrednią i definitywną zgodę na ich przetwarzanie oznacza to, że Użytkownik wyraża swoją bezpośrednią i definitywną zgodę odnośnie zbierania, przetwarzania, wykorzystywania, przechowywania, ujawniania, przekazywania, transferu transgranicznego (przekaz do krajów trzecich) oraz niszczenia wszelkich informacji osobowych Użytkownika, na potrzeby wskazane w niniejszej Polityce, Umowie i wszelkich innych dokumentach stanowiących część Umowy.

5.2.        Dane osobowe zbierane są wyłącznie do celów prawnych, w szczególności winny być zbierane z powodów, wymienionych poniżej:

a.              weryfikacja informacji dotyczących Użytkownika;

b.             rejestracja Konta w Spółce;

c.              zgodność z obowiązującymi przepisami prawa;

d.             dostarczanie Użytkownikowi wszelkich właściwych i odpowiednich pod kątem jakościowym usług dodatkowych, które Spółka może zaoferować, takich jak wsparcie techniczne w zakresie Gry;

e.              wykonanie i realizacja Umowy i wszystkich tych dokumentów, które stanowią integralną część Umowy ze Spółką, jej dostawcami, lub osobami trzecimi, działającymi w jej imieniu.

5.3.        Administrator ma prawo do zbierania i wykorzystywania wszelkich informacji według własnego uznania, które nie są uważane za Informacje Osobowe zgodnie z Obowiązującym Prawem, a Użytkownik akceptuje, że Spółka może ujawniać osobom trzecim tego typu Informacje Osobowe.

5.4.        Użytkownik ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i gromadzenia jego Informacji Osobowych i ma prawo do wycofania takiej zgody w dowolnym czasie, chyba że Obowiązujące Prawo wskazuje inaczej. Ilekroć taki Użytkownik wycofa swoją zgodę, rozumie on i akceptuje, że może mieć negatywny wpływ na jakość Gry i Zasobów Online, a także może spowodować niemożność dostępu do Grylub Usług powiązanych z Grą, oraz Użytkownik akceptuje, że w takim przypadku Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek utratęlub uszkodzenie w odniesieniu do Informacji Osobowych Użytkownika.

6.              Wykorzystywanie i przetwarzanie Informacji Osobowych

6.1.        Użytkownik akceptuje, że Spółka ma prawo do przechowywania i przetwarzania podanych Informacji Osobowych, które uzna ona za konieczne w związku z korzystaniem z Gry. Użytkownik akceptuje i rozumie, że wszystkie działania w Grze są rejestrowane.

6.2.        Dane osobowe, ujawnione przez Użytkownika, są gromadzone i przetwarzane przez Administratora w celu odpowiedniego i – właściwego pod względem jakościowym – świadczenia Usług powiązanych z Grą, na rzecz Użytkownika, w celu rozwoju i doskonalenia i innych działań, określonych w Umowie, Zasadach Gry i niniejszej Polityce.

6.3.        Przetwarzanie danych osobowych stanowi gromadzenie, rejestracja, systematyzacja, klasyfikacja, przechowywanie, aktualizowanie, modyfikowanie, grupowanie, blokowanie, wykorzystywanie, ujawnianie, transfer do osób trzecich, rozpowszechnianie, zniszczenie, usunięcie, oraz inne czynności, niezbędne do realizacji Umowy.

6.4.        Spółka nie sprzedaje Informacji Osobowych Użytkownika i nie ujawnia tego typu informacji osobom trzecim, z wyjątkiem sytuacji, określonych inaczej w niniejszej Polityce.

6.5.        Spółka może ujawnić partnerom biznesowym lub reklamodawcom ogólne informacje demograficzne i statystyczne. Nie są one bezpośrednio powiązane z Informacjami Osobowymi i nie mogą posłużyć do zidentyfikowania konkretnego Użytkownika.

6.6.        W celu zapewnienia właściwego świadczenia usług, Spółka ma prawo do powierzenia Informacji Osobowych innym osobom lub organizacjom, które świadczą usługi hostingowe, usługi płatnicze, usługi związane z wysłaniem wiadomości e-mail oraz moderatorów. Te osoby i organizacje mają prawo do korzystania z otrzymanych informacji osobowych wyłącznie w celu świadczenia usług dla Użytkowników i są związane warunkami dotyczącymi zapewnienia właściwego wykorzystania Informacji Osobowych.

6.7.        Użytkownik akceptuje, że Spółka ma prawo do powierzenia Informacji Osobowych jakimkolwiek podmiotom powiązanym ze Spółką, w celu zapewnienia realizacji odpowiedniego świadczenia wysokiej jakości oraz ulepszania Usług powiązanych z Grą, celem realizacji Umowy i Polityki Prywatności.

6.8.        Jeżeli w przyszłości Spółka połączy się z inną firmą przez proces reorganizacjilub fuzji,sprzedaży, nabycia,likwidacji,lub w drodze jakiegokolwiek innego procesu, wówczas Informacje Osobowe Użytkownika mogą być przeniesione wraz ze Spółką jako jej część, lub mogą zostać sprzedane jako część Spółki.

6.9.        Użytkownik akceptuje, że Spółka ma prawo i obowiązek ujawnienia Informacji Osobowych, jeśli wydana została decyzja w tej sprawie na podstawie Obowiązującego Prawa,lub jakiejkolwiek innej uznanej jurysdykcji,lub nakazał to uczynić Organ Regulacyjny,lub nakazał to uczynić Komisarz ds. ochrony danych osobowych,lub w przypadku, jeśli Użytkownik jest bezpośredniolub pośrednio zamieszany w jakiekolwiek przestępstwo, które w jakikolwiek sposób wiąże się z Grą,lub usługami świadczonymi przez Spółkę.

6.10.     Użytkownik akceptuje fakt, iż jeżeli Spółka otrzyma roszczenie od osób trzecich (właścicieli praw autorskich), dotyczące naruszenia przez Użytkownika prawa do Materiałów umieszczonych w Grzelub Usługach z nią powiązanych, wówczas Spółka ma prawo do przekazania informacji na temat tego Użytkownika osobom trzecim (właścicielom praw autorskich).

6.11.     Jeśli Użytkownik uczestniczy w Grze,lub rejestruje się w Grze poprzez strony osób trzecichlub przez strony partnerów Spółki, wówczas osoby takie mogą zażądać, gromadzić i przetwarzać dane osobowe Użytkownika w celu realizacji odpowiedniej i wysokiej jakości usługi. W tym przypadku zastosowanie będą miały polityki prywatności oraz plików cookies, obowiązujące u stron trzecich. Użytkownik akceptuje, że Spółka ma prawo powierzenia Informacji Osobowych Użytkownika do wymienionych wyżej osób w celu odpowiedniego świadczenia wysokiej jakości Usług powiązanych z Grą, realizacji niniejszej Umowy, Zasad Gry oraz niniejszej Polityki.

7.              Przechowywanie informacji osobowych

7.1.        Spółka podejmie wszelkie niezbędne środki w celu prawidłowego i bezpiecznego przechowywania zgromadzonych Informacji Osobowych Użytkownika zgodnie z warunkami niniejszej Polityki. Wszystkie informacje dostarczone przez Użytkownika są przechowywane na serwerach Spółki.

7.2.        Spółka winna stosować standardową technologię, w celu zapewnienia bezpieczeństwa Informacji Osobowych.

7.3.        Użytkownik zobowiązuje się do nieujawniania i nieprzekazywania osobom trzecim swoich danych identyfikacyjnych lub szczegółów konta, które są używane do autoryzacji w Grze. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za przechowywanie swoich danych konta.

7.4.        Jeżeli Użytkownik dowie się, że jego dane do konta zostały skradzionelub znajdują się w posiadaniu osób trzecich, wówczas powinien on o takiej sytuacji niezwłocznie poinformować Spółkę, tak, aby Spółka mogła podjąć niezbędne kroki. W takich przypadkach Spółka nie może zagwarantować bezpieczeństwa Informacji Osobowych Użytkownika, a Użytkownik akceptuje fakt, że Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek ich wykorzystanie.

8.              Cookies, adresy IP oraz rejestry zdarzeń

8.1.        Administrator może gromadzić i przetwarzać informacje o urządzeniu Użytkownika, rejestrach zdarzeń, w tym adresy IP, o rodzaju systemu operacyjnego, przeglądarki i konta e-mail klienta, informacje o ruchu, dacie i czasie logowania, szczegółach odwiedzin w Usługach, związanych z Grą, o aktywności Użytkownika, a także informacje na temat dostępów, ustawień oraz powiadomień systemowych. Informacje o aktywności Użytkowników w Stronie internetowej są gromadzone i przechowywane na potrzeby administrowania systemów, w celu zapewnienia funkcjonowania Gry i Usług powiązanych z Grą, dla celów bezpieczeństwa i wzmocnienia ochrony i celem zapewnienia integralności systemu (zapobieganie atakom hakerów, nieautoryzowanemu dostępowi).

8.2.        Administrator korzysta z plików cookies w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Gry. Cookies to niewielkie informacje tekstowe, zawierające dane rejestrowe, które są tworzone automatycznie i przechowywane w komputerze/ na innych urządzeniach Użytkownika celem powiązania i identyfikacji aktywności z Użytkownikiem (dalej zwane jako „Cookies”). Cookies nie zawierają zwykle imionlub adresów e-maillub innych Informacji Osobowych. W rzeczywistości zawierają zazwyczaj anonimowe informacje, które są wymagane dla zapewnienia lepszej funkcjonalności Grylub Usług powiązanych z Grą.

8.3.        Pliki Cookies przechowywane w komputerze Użytkownika / wszelkich innych urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta z Grylub jej Materiałów, mają między innymi, ale nie wyłącznie, następujące funkcje:

a.              zapewnienie dostępu do zabezpieczonych obszarów, o który to dostęp poprosił Użytkownik – bez plików cookie, usługi, o które poprosił Użytkownik, takie jak dostęp do stref bezpiecznego logowania, nie mogą być świadczone.

b.             VisitCookies – zapamiętują wyborylub ustawienia dokonane przez Użytkownika, i umożliwiają rozpoznanie Użytkownika podczas korzystania z Gry. Bez takich plików Cookies funkcjonalność Gry może być osłabiona.

c.              Voting (Survey) Cookies – oznaczanie elementów każdej ankiety, w której Użytkownik oddał swój głos, oraz zapobieganie ponownemu głosowaniu w tej samej ankiecie.

d.             LoadingBalancingSessionCookies – poprawa czasu ładowania Gry poprzez rozłożenie obciążenia i optymalizacji taktowania usług powiązanych z grą. Bez tych plików Cookies funkcjonalność Gry może zostać utracona.

e.              Pliki Cookies, które dostosowywują interfejs Użytkownika i umożliwiają zapisanie ustawień interfejsu Użytkownika w przypadku kolejnego wejścia do Gry i usług z nią powiązanych.

f.               Pliki Cookies umieszczone i używane do synchronizacji z danymi Użytkownika w sieciach społecznościowych.

g.             Performance (Analytics) Cookies – zbierają anonimowe informacje na temat – w jaki sposób Użytkownik korzysta z Gry.

h.             AdvertisingCookies – prezentują Użytkownikowi najbardziej odpowiednie treści reklamowe i poprawiają skuteczność kampanii reklamowych. Niniejszym Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że Spółka może korzystać z tych plików do własnych kampanii reklamowych.

8.4.        Administrator może zezwolić niektórym osobom trzecim na wprowadzenie i wykorzystanie ich własnych Performance (Analytics) oraz AdvertisingCookies na urządzeniach Użytkownika oraz do zbierania informacji z plików Cookies Spółki w celu przechowywania i analizy informacji o preferencjach Użytkownikach i poprawy jakości usług. W takim przypadku osoby te są związane niniejszą Polityką. Administrator zapewnia, że do skorzystania z powyższego dopuści wyłącznie osoby trzecie godne zaufania.

8.5.        Użytkownik rozumie, że poprzez korzystanie z Gry za pośrednictwem Portalu Społecznościowego, takiego jak Facebook, Użytkownik może zostać zobowiązany do przestrzegania polityki cookies danego portalu społecznościowego i Użytkownik akceptuje fakt, że Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek takie wykorzystanie plików cookies.

8.6.        Spółka zapewnia, że przechowywane pliki cookies są bezpieczne dla Użytkowników i absolutnie niezbędne dla normalnego funkcjonowania Gry i usług z nią powiązanych oraz do świadczenia usług dla Użytkowników przez Administratora.

8.7.        Pliki cookies są przechowywane nie dłużej niż jeden rok. Warunki przechowywania plików cookies przez osoby trzecie winny być ustalane przez te osoby trzecie.

8.8.        Użytkownik może w każdej chwili odmówić akceptacji plików cookies i wyłączyć cookies, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Wyłączenie plików Cookies może mieć negatywny wpływ na jakość Gry i Zasobów Online, a także może spowodować niemożność uzyskania dostępu do Gry i Zasobów Online, a Użytkownik niniejszym akceptuje fakt, że Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek utratęlub uszkodzenie danych Użytkownika w przypadku, jeśli Użytkownik wyłączył pliki cookies.

9.              Uzyskanie i Zmiana Informacji Osobowych Użytkownika

9.1.        Użytkownik ma prawo do kontaktu z Administratorem w dowolnym czasie w celu uzyskania kopii swoich Informacji Osobowych, które są przechowywane przez Spółkę i do odpowiedniego sprostowania wszelkich nieścisłości. Użytkownik ma prawo zażądać, aby jego Informacji Osobowych zostały usunięte, poprawione, zmienione lub uzupełnione. Aby skontaktować się z Administratorem odnośnie Informacji Osobowych Użytkownika, Użytkownik powinien wysłać wiadomość e-mail na adres wskazany na Stronie Internetowej.

10.          Odmowa podania jakichkolwiek Informacji Osobowych

10.1.     Podanie wszelkich Informacji Osobowych przez Użytkownika Administratorowi jest dobrowolne. Spółka nie może zagwarantować, że Gra lub usługi z nią powiązane będą działać prawidłowolub będą w ogóle funkcjonować w przypadku niedostarczenia jakichkolwiek wymaganych Informacji Osobowych.

11.          Zmiany Polityki

11.1.     Niniejsza Polityka obowiązuje od daty jej ostatniej wersji. Polityka niniejsza może zostać zmieniona, poprawiona, zastąpiona w jakiejkolwiek formie i w dowolnym czasie bez wcześniejszego lub późniejszego powiadamiania Użytkownika, przez co zaleca się Użytkownikom, aby przeglądali od czasu do czasu niniejszą Politykę, aby być informowanym o wszystkich zmianach. Jakiekolwiek dalsze korzystanie z Gry i usług z nią powiązanych oznacza bezwarunkową akceptację zmodyfikowanej wersji niniejszej Polityki.

12.          Kontakty z Administratorem

12.1.     Jeśli masz jakieś pytania, uwagi, skargi lub komentarze, dotyczące niniejszej Polityki, prosimy o kontakt na adres wskazany na Stronie Internetowej. Poddamy je pod rozwagę możliwie najszybciej.

12.2.     Administrator może odmówić spełnienia próśb kierowanych nierozsądnie często, których realizacja wymaga nieproporcjonalnie dużego wysiłku technicznego, zagraża prywatności pozostałych Użytkowników, lub są one ekstremalnie niepraktyczne, bez podawania przyczyny.

12.3.     Jeżeli Użytkownik rozpoczyna korespondencję z Administratorem lub raportuje problemy z Grą lub Usługami, wówczas Administrator będzie miał prawo do przechowywania wszelkiej takiej korespondencji.